عوامل موثر مصرف خوراک در جوجه های گوشتی

مطالعه تئوری های فیزیولوژیکی کنترل مصرف خوراک در پستانداران از سال ۱۹۸۸ آغاز شد که در آن زمان دانسته ها راجع به طیور کم بود. کنترل مصرف خوراک در پستانداران وابسته به نواحی خاصی از هیپوتالاموس مغز است که دارای محرک ها و تنظیم کننده...

ادامه مطب

بافت دان و عملکرد مرغ گوشتی

تغذیه مهمترین امر در پرورش طیور بوده و حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد هزینه تولید را شامل می شود بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت ان لازم است که مدیریت تغذیه و کاربرد روش های جدید مدیریتی به عنوان یک مساله مهم وجدی مدنظر...

ادامه مطب

دستورالعمل مدیریت جوجه های گوشتی

کمپانی آویاژن تولید کننده گستره وسیعی از سویه های جوجه های گوشتی با توجه به نیاز بازار می باشد. تمامی تولیدات این کمپانی بر اساس شاخصه های گله والد و خصوصیات مورد انتظار از جوجه های گوشتی انتخاب شده اند. اهداف مورد انتظار از جانب این کمپانی زمانی...

ادامه مطب